Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

LEGAL DISCLAIMER

Door onze website te gebruiken en onze producten te bestellen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden

U moet ouder zijn dan 18 jaar

Onze producten mogen onder geen beding worden gebruikt in menselijke proeven in het VK zonder toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of MHRA. Het zijn geen geneesmiddelen voor onderzoek.

Onze SARMS-producten worden uitsluitend verkocht voor onderzoeksdoeleinden.

Alle producten die op deze website worden geadverteerd, verkocht of anderszins worden vermeld, zijn dat wel ONDERZOEK LABORATORIUM CHEMICALIËN

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST: ALLE klanten MOETEN minstens 18 jaar oud zijn om onze producten te kopen.

LEES EN BEKIJK DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKSOVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE EN DE BIJBEHORENDE DIENSTEN GEBRUIKT.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaardenovereenkomst. Als u het er niet mee eens bent, sluit dan af en negeer de informatie in dit document.

www.sarmsstore.co.uk behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaardenovereenkomst geheel of gedeeltelijk te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Daarom dient u deze pagina altijd te bekijken voordat u deze website en / of diensten gebruikt om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt waaronder u toegang krijgt.

Uw gebruik van onze website, tenzij anders aangegeven, uw gebruik van deze website wordt beheerst door de gebruiksvoorwaardenovereenkomst en het privacybeleid van de website, dat hierin door deze verwijzing is opgenomen. Bij het gebruik van deze website is het verboden om informatie, producten of diensten die u op deze website hebt verkregen of bekeken, te wijzigen, te verspreiden, door te geven, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen. U mag echter al het materiaal op deze website op papier weergeven, downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang u de inhoud niet wijzigt of enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding verwijdert. Elk ander gebruik van de informatie op deze website is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het gebruik van informatie op deze website, hoewel nuttig, mag niet worden gebruikt als vervanging voor het advies van uw eigen adviseur. De informatie die op deze website beschikbaar is, is niet bedoeld om te worden gebruikt om een ​​diagnose te stellen van een medische aandoening of ziekte. Producten op deze website worden alleen verkocht voor onderzoeksdoeleinden. www.sarmsstore.co.uk behoudt zich het recht voor om eventuele onnauwkeurigheden of typografische fouten in de informatie op deze website te corrigeren, en is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt en prijzen en beschikbaarheid van goederen en diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

GEEN ADVIES GEVEN.

De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om u specifiek advies te geven, en er mag in dat opzicht niet op worden vertrouwd. U mag niet handelen of vertrouwen op de inhoud zonder het advies van een professional in te winnen.
PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERKOCHT ZIJN UITSLUITEND VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN.

VERGOEDING.

U gaat hierbij akkoord met vrijwaring en bewaring www.sarmsstore.co.uk, en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de inhoud op deze website , of enige inhoud die u indient, plaatst of verzendt via deze website, uw gebruik van deze website, uw verbinding met deze website, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van een ander.

LINKS / SOFTWARE.

Links van of naar websites buiten deze website zijn alleen bedoeld voor het gemak. www.sarmsstore.co.uk beoordeelt, onderschrijft, keurt of controleert niet, en is niet verantwoordelijk voor sites die zijn gelinkt van of naar deze website, de inhoud van die sites, de derde partijen die daarin worden genoemd, of hun producten of diensten. Het linken naar een andere site is op eigen risico en www.sarmsstore.co.uk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade in verband met het linken. www.sarmsstore.co.uk en wijst alle garanties af, expliciet en impliciet met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid en wettigheid van materiaal of informatie die op die sites wordt gevonden. Links naar downloadbare softwaresites zijn alleen bedoeld voor het gemak en www.sarmsstore.co.uk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of gevolgen die verband houden met het downloaden van de software. Het gebruik van gedownloade software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst, indien van toepassing, die bij de software wordt geleverd of wordt meegeleverd.

BESCHIKBAARHEID VAN ONZE WEBSITE

Deze website is algemeen beschikbaar voor gebruikers vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, driehonderd vijfenzestig (365) dagen per jaar. Echter, www.sarmsstore.co.uk behoudt zich het recht voor om onze website op elk moment, om welke reden dan ook en voor enige tijd onbeschikbaar te maken. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord www.sarmsstore.co.uk is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke onderbreking, opschorting of beëindiging van deze website en / of de diensten of producten die erop staan. Na acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden www.sarmsstore.co.uk machtigt u om de inhoud op de website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bekijken. Het materiaal op de website is uitsluitend bedoeld voor personen die ernaar informeren www.sarmsstore.co.uk 's producten of diensten. Als u de website voor dergelijke doeleinden niet bezoekt, kunt u de website nu gebruiken. Voor alle duidelijkheid: gebruik door niet-individuen of de agenten, advocaten of vertegenwoordigers van niet-individuen is verboden.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT.

www.sarmsstore.co.uk of onze verzameling en / of gebruik van alle informatie die u verstrekt tijdens het gebruik of bezoek van deze website wordt beheerst door de www.sarmsstore.co.uk Privacybeleid en gebruiksvoorwaardenovereenkomst. Door gebruik te maken van deze website verleent u ons de rechten die erop staan. Bij het gebruik van deze website mag u geen informatie uploaden, verspreiden of anderszins op deze website publiceren die als obsceen, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, beledigend, illegaal, een inbreuk op de privacyrechten of anderszins verwerpelijk kan worden beschouwd of die een schending kan vormen of aanmoedigen. van elke wet. Met uitzondering van die individueel identificeerbare informatie die van u is verzameld in overeenstemming met ons privacybeleid, worden alle commentaren, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere gecommuniceerde informatie het exclusieve eigendom van www.sarmsstore.co.uk en je verleent aan www.sarmsstore.co.uk een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om hetzelfde te gebruiken of te reproduceren. www.sarmsstore.co.uk is vrij om dergelijke informatie voor alle doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te analyseren en is op geen enkele manier verplicht om u te vergoeden voor dergelijke informatie.

AFWIJZING VAN GARANTIES.

www.sarmsstore.co.uk biedt inhoud op deze website als een service aan u, onze klant. Deze website kan en bevat geen informatie over alle toepassingen voor verkochte producten. Het bevat mogelijk niet alle informatie die van toepassing is op uw persoonlijke omstandigheden of uw gebruik van verkochte producten. De inhoud van deze website, de websiteserver die deze beschikbaar stelt en de diensten en producten www.sarmsstore.co.uk die op deze website worden aangeboden, worden geleverd op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk. www.sarmsstore.co.uk wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor technische storingen (inclusief hardware- of softwarefouten), onvolledige, vervormde of vertraagde computeroverdrachten en / of technische onnauwkeurigheden, evenals ongeautoriseerde toegang tot gebruikersoverdrachten door derden. Verder, www.sarmsstore.co.uk garandeert niet dat er geen virussen of andere besmettelijke of destructieve eigenschappen zullen worden overgedragen, of dat er geen schade zal optreden aan uw computersysteem. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van gegevens en / of apparatuur en om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te scannen op computervirussen of andere destructieve eigenschappen. Door deze website te gebruiken, erkent u dat dergelijk gebruik geheel op eigen risico is, inclusief de verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met alle noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan apparatuur die u gebruikt in verband met deze website. Voor zover niet uitgesloten door de toepasselijke wetgeving www.sarmsstore.co.uk, hun medische adviseurs, leveranciers, consultants, directeuren en werknemers verwerpen alle garanties met betrekking tot alle inhoud, expliciet, impliciet of wettelijk. Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot, alle garanties of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. www.sarmsstore.co.uk garandeert niet dat de inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is. www.sarmsstore.co.uk garandeert niet dat deze website foutloos zal werken, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze website of de websiteserver die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Inhoud van prijs en beschikbaarheid, evenals andere inhoud op deze website of die daaruit toegankelijk is, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. u erkent en gaat akkoord Voordat u een product gebruikt, dient u alle informatie die voor u van belang is op de productverpakking te bevestigen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid,

Voordat u een product gebruikt, dient u alle voor u belangrijke informatie op de productverpakking te bevestigen. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid, geschiktheid en wettigheid van alle informatie die u verstrekt www.sarmsstore.co.uk. als gedeeltelijke overweging voor uw toegang tot deze website en het gebruik van de inhoud, gaat u hiermee akkoord www.sarmsstore.co.uk is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor beslissingen die u neemt of voor uw handelingen of niet-handelingen op basis van de inhoud. u gaat er ook mee akkoord dat de totale aansprakelijkheid van www.sarmsstore.co.uk die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik en toegang, ongeacht de vorm van actie of claim (bijvoorbeeld contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, professionele wanpraktijken, fraude of andere grondslagen voor claims), is beperkt tot de aankoopprijs van alle items die u heeft gekocht www.sarmsstore.co.uk in de betreffende transactie.www.sarmsstore.co.uk is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, zelfs als www.sarmsstore.co.uk is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle verliezen en schade van welke aard dan ook. Als u niet tevreden bent over deze website of de inhoud ervan (inclusief gebruiksvoorwaarden), is uw enige enige remedie om deze website niet langer te gebruiken. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toestaan, is een dergelijke beperking mogelijk niet op u van toepassing.

DE PRODUCTEN DIE WIJ AANBIEDEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR LABORATORIUMONDERZOEK.

Bij de aankoop van een van deze artikelen erkent de klant dat er risico's zijn verbonden aan de consumptie of distributie van deze producten. Deze chemicaliën zijn NIET bedoeld voor gebruik als voedseladditieven, medicijnen, cosmetica, huishoudelijke chemicaliën of andere ongepaste toepassingen. De vermelding van een materiaal op deze site vormt geen licentie voor het gebruik ervan in strijd met enig octrooi. Alle producten worden alleen behandeld door gekwalificeerde en goed opgeleide professionals. Alle klanten verklaren en garanderen dat zij door hun eigen beoordeling en studie volledig op de hoogte zijn van en goed geïnformeerd zijn over het volgende: Overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en blootstelling aan alle producten. De gevaren voor de gezondheid en veiligheid die verband houden met de omgang met de producten die ze kopen. De noodzaak om adequaat te waarschuwen voor de gezondheids- en veiligheidsrisico's die aan producten zijn verbonden. www.sarmsstore.co.uk behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten aan niet-gekwalificeerde personen te beperken en / of te weigeren als we reden hebben om aan te nemen dat misbruik zal plaatsvinden.

www.sarmsstore.co.uk producten zijn uitsluitend bedoeld voor laboratoriumonderzoeksdoeleinden en, tenzij anders vermeld, mogen ze niet worden gebruikt voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot vitrodiagnostische doeleinden, in voedselgeneesmiddelen, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren of voor commerciële doeleinden. De koper gaat ermee akkoord dat de producten niet zijn gesteriliseerd of getest door www.sarmsstore.co.uk voor veiligheid en werkzaamheid in voedsel, medicijnen, medische apparatuur, cosmetica, commercieel of enig ander gebruik.

De koper vertegenwoordigt en garandeert uitdrukkelijk www.sarmsstore.co.uk dat de koper de gekochte producten naar behoren zal testen, gebruiken, vervaardigen en op de markt zal brengen www.sarmsstore.co.uk en / of materialen geproduceerd met gekochte producten van www.sarmsstore.co.uk in overeenstemming met de praktijken van een betrouwbaar persoon met ervaring in het veld en met strikte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, nu en hierna vastgesteld. De koper garandeert verder dat materiaal dat met een product is geproduceerd, niet mag worden vervalst of van een verkeerd merk mag worden voorzien in de zin van de Federal Food, Drug and Cosmetic Act en dat het geen materialen mag zijn die dat niet mag zijn, op grond van artikel 404, 505 of 512 van de wet. , worden geïntroduceerd in de handel tussen staten. Dat beseft de koper sindsdien www.sarmsstore.co.uk producten zijn, tenzij anders vermeld, uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden; ze mogen niet op de lijst van de Toxic Substances Control Act (TSCA) staan. De koper neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gekochte producten www.sarmsstore.co.uk zijn goedgekeurd voor gebruik onder TSCA, indien van toepassing.

De koper heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en eventueel verder onderzoek uit te voeren dat nodig is om de gevaren van het gebruik van producten die zijn gekocht bij www.sarmsstore.co.uk. Geen producten gekocht bij www.sarmsstore.co.uk worden, tenzij anders vermeld, beschouwd als voedingsmiddelen, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica. ALLE aangeboden producten en diensten zijn ALLEEN VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN. In GEEN geval mag / mag ENIG van deze materialen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of menselijke consumptie. en www.provenpeptides.com zijn NIET aansprakelijk voor ENIGE schade die kan worden veroorzaakt door nalatigheid, misbruik of ENIGE andere onvoorziene kwestie.

GEBRUIK EN PATENTEN.

Bij de aankoop van deze producten erkent de klant dat er gevaren zijn verbonden aan het gebruik ervan. De klant verklaart en garandeert ons dat hij op basis van de eigen onafhankelijke beoordeling en studie van de klant volledig op de hoogte is van en kennis heeft van:

(IK). De gezondheids- en veiligheidsrisico's die verband houden met de omgang met de gekochte producten;
(II). Industriële hygiënecontroles die nodig zijn om haar werknemers te beschermen tegen dergelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's;
(III). De noodzaak om adequaat te waarschuwen voor gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met producten; en
(IV). Overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en blootstelling aan dergelijke producten. We behouden ons het recht voor om de verkoop van producten te beperken of om geen producten te verkopen aan ongekwalificeerde klanten.

Alle antwoorden via e-mail of berichten over uw / mijn dier en het gebruik van ik / ik / mijn / mijn en u of de uwe verwijzen naar WEEFSELMONSTERS en proefpersonen. Onze antwoorden impliceren GEEN menselijk gebruik en doen natuurlijk niets illegaals met iets op deze website.

De koper garandeert dat hij is aangesloten bij een laboratorium, instelling, universiteit of andere op onderzoek gebaseerde faciliteit die de aankoop en het gebruik van producten die worden verkocht door www.sarmsstore.co.uk, alleen voor onderzoeksdoeleinden. Verder moet iemand iets kopen bij www.sarmsstore.co.uk die deze voorkeuren niet hebben, zullen ze een frauduleuze handeling begaan waarvoor ze aansprakelijk kunnen worden gesteld.www.sarmsstore.co.uk behoudt zich het recht voor om een ​​due diligence-onderzoek uit te voeren op de verstrekte informatie om te controleren op juistheid. www.sarmsstore.co.uk kan naar eigen goeddunken verdere verificatie van de aansluiting vereisen voordat de bestelling wordt uitgevoerd.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze Algemene Voorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen www.sarmsstore.co.uk en u heeft betrekking op uw gebruik van deze website en het onderwerp hiervan, en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten (hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en mag niet worden gewijzigd of gewijzigd behalve schriftelijk, of door www.sarmsstore.co.uk het aanbrengen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst.

SCHEIDBAARHEID.

Als enig deel van deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst wordt geacht of bepaald niet-afdwingbaar te zijn, dan zal dat deel worden geëlimineerd of beperkt tot het minimaal noodzakelijke. De rest van deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst, inclusief elk herzien gedeelte, blijft en is volledig van kracht. Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst is de volledige overeenkomst tussen ons die uw gebruik van deze website regelt.

De titels in deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst en het privacybeleid van de website zijn alleen ter referentie.

OVERMACHT.

www.sarmsstore.co.uk is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen als gevolg van nabestellingen van gevraagde producten, vertragingen bij de post, vertragingen bij de douane of verloren zendingen.www.sarmsstore.co.uk is niet verantwoordelijk om de Klant op de hoogte te stellen in geval van dergelijke vertragingen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het treffen van andere regelingen om alternatieve producten te kopen en voor eventuele kosten die in verband met dergelijke aankopen worden gemaakt.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in een bepaalde "juridische mededeling" op deze site, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en deze site met betrekking tot het gebruik van deze site en de inhoud. Door op "Ik ga akkoord" te klikken bij het plaatsen van uw bestelling, gaat u akkoord met ons verzend- en restitutiebeleid.

We bieden informatie met betrekking tot menselijk gebruik als een naslaggids voor onderzoekers om te analyseren en hulp bij laboratoriumexperimenten.

Deze producten worden in geen geval verkocht voor menselijke consumptie en we zullen alle bestellingen annuleren die we vermoeden als we ze voor dit doel gebruiken.

Alle klanten dienen ervoor te zorgen dat alle bij ons bestelde chemicaliën legaal zijn in hun land.

Klanten in het VK dienen er rekening mee te houden dat SARMS momenteel geen gereguleerde stof is onder de Misbruik van Drugs Act 1971 or Psychoactieve stoffen Act 2016

Verkoop alstublieft geen stoffen die op deze website zijn gekocht voor menselijk gebruik, aangezien dit illegaal zou zijn onder de Geneesmiddelenwet 1968

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor incidenten die verband houden met menselijke consumptie, niet beperkt tot: letsel, overlijden, handicap, dwang, financieel verlies

 

Overzicht

Deze website wordt beheerd door www.sarmsstore.co.uk. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Sarms Store. Sarms Store biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot of gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website zoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om te verwerken, te wijzigen of te vervangen van een deel van deze Servicevoorwaarden door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN


Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of gedurende het gebruik van de Dienst, de wetten van jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
Je gaat ermee akkoord om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of van enig contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

ARTIKEL 3 - juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of als de enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE service en prijzen

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen voorzien in beperkte hoeveelheden te hebben en zijn onderhevig ruilen of retourneren alleen volgens onze Retourenbeleid.
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - de nauwkeurigheid van de facturering en ACCOUNT INFORMATIE

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kun je ons Retourenbeleid raadplegen.Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt.
We kunnen, in de toekomst, ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Jouw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt beheerd door ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken

ARTIKEL 11 - fouten, onjuistheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c ) aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) te schenden of ons intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om, mishandeling, belediging treiteren , kwaad, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of zenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor elke obscene of immorele doeleinden, of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Service of gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd kunnen we de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
Sarms Store, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Sarms Store en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is bepaald te zijn onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbaar deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden dienst, wordt deze vaststelling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt.
Als in onze enige oordeel het is u niet gelukt, of we vermoeden dat het is u niet gelukt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wij kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan).Het mislukking bij ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te dwingen zal geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

ARTIKEL 19 - Wijziging SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of te vervangen een deel van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar sales@sarmsstore.co.uk worden gestuurd